Copyright 2019 - Custom text here

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

สันกำแพงเป็น แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ เป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยหาเลี้ยงชีวิตมานานนับพันปี จากการสำรวจพบหลัก ฐานทางโบราณคดีของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หอก เหล็ก เครื่อง เคลื่อบ นอกจากนั้น สันกำแพงยังได้ชื่อว่า เป็นแหล่งหัถตกรรมที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ เช่น ผ้าทอ,เครื่องเขิน,ไม้แกะสลัก และเครื่องเงินตีแผ่นแร่ชึ่งทำกันมากในบ้าน ป่าสักขวาง หมู่ที่13 ตำบลสันกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ถูกยกฐานะจากสภาตำบล ( นิติบุคคล ) ขึ้นเป็ฯราชการส่วนท้องถิ่นประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระ- ทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มพื้นที่ จำนวน หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นปง และ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ บ้านป่าเหว , หมู่ที่ บ้านเหล่า หมู่ที่ บ้านต้นโชค หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่ หมู่ที่ 11 บ้านน้อย และหมู่ที่ 14 บ้านออน