Copyright 2019 - Custom text here

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

margin-bottom: 10px; list-style-type: none; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;">นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2552

1.       นโยบายด้านสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน

1.    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม  สัญจร  ให้ได้มาตรฐาน ถนนและซอยในหมู่บ้านได้รับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง  ให้ใช้การได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดจนประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ

2.การปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะ โดยดำเนินการสำรวจและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งระบบแสงสว่างตามถนน ซอยต่างๆ ให้เพียงพอและทั่วถึง ตามความเหมาะสมของงบประมาณ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3.   จัดทำป้ายบอกเส้นทางสถานที่สำคัญๆ ตลอดจนป้ายชื่อหมู่บ้าน ถนน ซอย  ในทุกหมู่บ้านที่รับผิดชอบ  ป้ายบอกอาณาเขต  ป้ายทางแยกทางร่วม

4.   การปรับปรุงและพัฒนาระบบจำหน่ายน้ำประปา  โดยสนับสนุนให้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกหมู่บ้าน

5.   สร้างปรับปรุงและซ่อมแซมทางระบายน้ำของทุกหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี

6.   ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้ใช้การได้ดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

7.   จัดหาสถานที่และดำเนินการก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงตามอำนาจของกฎหมายและความเหมาะสมของงบประมาณ