Copyright 2021 - Custom text here

ประวัติความเป็นมา

สันกำแพงเป็น แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ เป็นดินแดนที่มีผู้คนอาศัยหาเลี้ยงชีวิตมานานนับพันปี จากการสำรวจพบหลัก ฐานทางโบราณคดีของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น หอก เหล็ก เครื่อง เคลื่อบ นอกจากนั้น สันกำแพงยังได้ชื่อว่า เป็นแหล่งหัถตกรรมที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ เช่น ผ้าทอ,เครื่องเขิน,ไม้แกะสลัก และเครื่องเงินตีแผ่นแร่ชึ่งทำกันมากในบ้าน ป่าสักขวาง หมู่ที่13 ตำบลสันกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ได้ถูกยกฐานะจากสภาตำบล ( นิติบุคคล ) ขึ้นเป็ฯราชการส่วนท้องถิ่นประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศกระ- ทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 12 บ้านสันต้นปง

2. หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า

2. หมู่ที่ 2 บ้านป่าเหว

3. หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า

4. หมู่ที่ 4 บ้านต้นโชค

5. หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่

6. หมู่ที่ 11 บ้านน้อย

7. หมู่ที่ 14 บ้านออน

 

 

f t g m