Copyright 2021 - Custom text here

พันธกิจ

1. ให้บริการประชาชนอย่างเป็นสุข

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

3. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ

4. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา

5. สนับสนุนการดูแลภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่น สวยงาม

6. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ระบบคมนาคม  สัญจร  มีความสะดวก  ปลอดภัย

2. ประชาชนมีความสุข  มีความพึงพอใจจากการรับบริการ

3. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอสำหรับการครองชีพ

4. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

5. วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และวันสำคัญทางศาสนาได้รับการอนุรักษ์

6. พื้นที่มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น  สวยงาม

7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมกับมีสังคมที่น่าอยู่

8. ประชาชนพึงพอใจในการบริการ

f t g m