Copyright 2021 - Custom text here

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 DownloadButton70pix
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล DownloadButton70pix
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 DownloadButton70pix
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 DownloadButton70pix
5. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 DownloadButton70pix
6. พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 DownloadButton70pix
7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 DownloadButton70pix
8. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 DownloadButton70pix
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 DownloadButton70pix
10. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 DownloadButton70pix
11. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 DownloadButton70pix
12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 DownloadButton70pix
f t g m