Copyright 2019 - Custom text here
  • อบต.สันกำแพง

  • อาคารสำนักงาน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ขอประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 Icon Download1
    - หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Icon Download1
    - หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Icon Download1
2. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 Icon Download1
    - หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพคนพิการ Icon Download1
    - หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ Icon Download1
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (20 ส.ค. 2562) Icon Download1
4. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (22 ก.ค. 2562) Icon Download1
5. กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 (25 ม.ค. 2562) Icon Download1