Copyright 2019 - Custom text here
  • อบต.สันกำแพง

  • อาคารสำนักงาน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประชาอุ่นใจกับทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวอาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง มีความประสงค์ E-Bidding ดังต่อไปนี้

1. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (22 พ.ย. 62) Icon Download1
2. ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (14 พ.ย. 62) Icon Download1
    - ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Icon Download1
    - ร่างขอบเขตงานจัดซ์้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Icon Download1
3. ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ อบต.สันกำแพง (30 ส.ค. 62) Icon Download1
4. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด เฟส 4 (หมู่ 4, ม.10, ม.11, ม.12, ม.13) รอบ 2 (2 ส.ค. 2562) Icon Download1
    - ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง Icon Download1
    - แบบแสดงรายการครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมราคาติดตั้ง Icon Download1
    - แผนผังจุดติดตั้งกล้อง CCTV Icon Download1
5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 13 (ทางหลวงชนบทเลขที่ 6021) (12 ก.ค. 2562) Icon Download1